دوشنبه 25 دی‌ماه سال 1385
خالق

خالق هرقصه من این من این تو                         بر ساز دلم زخمه بزن این من این تو

هر لحظه جدا از تو برام سالی و ماهی                      با هر نفسم داد می زنم جای تو خالی

منم عاشق ناز تو کشیدن به خاطر تو از همه بریدم    تنها تو رو دیدم

منم عاشق انتظار کشیدن صدای پا تو از کوچه شنیدم تنها تو رو دیدم

تو اون ابر بلندی که دستات شبهای شوره زاره

تو اون ساحل دوری هر موج به تو  سجده میاره

تو فصل سبزه عشقی که هر گل بهارو از تو داره اگه نوازه شه تو نباشه گل گلخونه خاره

منم عاشق ناز تو کشیدن به خاطر تو از همه بریدم    تنها تو رو دیدم

منم عاشق انتظار کشیدن صدای پا تو از کوچه شنیدم    تنها تو رو دیدم

ای خالق هرقصه من این من این تو                          بر ساز دلم زخمه بزن این من این تو

هر لحظه جدا از تو برام سالی و ماهی                      با هر نفسم داد می زنم جای تو خالی

تو آخرین کلامی که شاعر تو هر غزل میاره بدون تو خدا هم تو شعراش دیگه غزل نداره

بمون که شوکت عشق بمون

که قصه گوی عشقی نکو که حرمت عشق شکسته تو آبرویه عشقی

منم عاشق ناز تو کشیدن به خاطر تو از همه بریدم    تنها تو رو دیدم

منم عاشق انتظار کشیدن صدای پا تو از کوچه شنیدم تنها تو رو دیدم

ای خالق هرقصه من این من این تو                          بر ساز دلم زخمه بزن این من این تو

هر لحظه جدا از تو برام سالی و ماهی                      با هر نفسم داد می زنم جای تو خالی

منم عاشق ناز تو کشیدن به خاطر تو از همه بریدم    تنها تو رو دیدم

منم عاشق انتظار کشیدن صدای پا تو از کوچه شنیدم تنها تو رو دیدم

ای خالق هرقصه من این من این تو                         بر ساز دلم زخمه بزن این من این تو

هر لحظه جدا از تو برام سالی و ماهی                     با هر نفسم داد می زنم جای تو خالی

((خواننده معین ))


عناوین آخرین یادداشت ها